Trang chủ > Cách xưng hô theo Hán - Việt

Cách xưng hô theo Hán - Việt

13/08/2023 19:44:12

Cách xưng hô Hán - Việt sau đây là cách "mình" gọi và tự xưng đối với ông bà, cha mẹ, những người lớn trong gia tộc; cách "mình" gọi và tự xưng đối với vợ, con, anh, chị, em và cách "mình" gọi và tự xưng theo hoàn cảnh.

(Hình mang tính minh họa)

 • Ông sơ, bà sơ: Cao tổ phụ, cao tổ mẫu.
 • Chít: Huyền tôn.

 • Ông cố, bà cố: Tằng tổ phụ, tằng tổ mẫu.

 • Chắt: Tằng tôn.

 • Ông nội, bà nội: Nội tổ phụ, nội tổ mẫu.

 • Cháu nội: Nội tôn.

 • Ông nội, bà nội chết rồi thì xưng: Nội tổ khảo, nội tổ tỷ.

 • Cháu xưng là: Nội tôn.

 • Con trai của Đích thê xưng là: Đích tử.

 • Con trai lớn tuổi nhất xưng là: Trưởng tử.

 • Con trai lớn tuổi nhất và là con trai của Đích thê xưng là: Đích trưởng tử.

 • Cháu trai của Đích thê (tức các con trai của các Đích tử) xưng là: Đích tôn: (cháu nội).

 • Cháu trai lớn tuổi nhất xưng là: Trưởng tôn: (cháu nội).

 • Đích trưởng tử của Đích trưởng tử xưng là : Đích trưởng tôn: (cháu nội).

 • Ông ngoại, bà ngoại: Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu: (cũng gọi là ngoại công, ngoại bà).

 • Ông ngoại, bà ngoại chết rồi thì xưng: Ngoại tổ khảo, ngoại tổ tỷ.

 • Cháu ngoại: Ngoại tôn.

 • Ông nội vợ, bà nội vợ: Nhạc tổ phụ, nhạc tổ mẫu.

 • Ông nội vợ, bà nội vợ chết rồi thì xưng: Nhạc tổ khảo, nhạc tổ tỷ.

 • Cháu nội rể: Tôn nữ tế.

 • Cha mẹ chết rồi thì xưng: Hiển khảo, hiển tỷ.

 • Cha chết rồi thì con tự xưng là: Cô tử (con trai), cô nữ (con gái).

 • Mẹ chết rồi thì con tự xưng là: Ai tử (con trai), ai nữ (con gái).

 • Cha mẹ đều chết hết thì con tự xưng là: Cô ai tử, cô ai nữ.

 • Cha ruột: Phụ thân.

 • Cha ghẻ: Kế phụ.

 • Cha nuôi: Dưỡng phụ.

 • Cha đỡ đầu: Nghĩa phụ.

 • Con trai lớn: Trưởng nam.

 • Con gái lớn: Trưởng nữ.

 • Con kế: Thứ nam, thứ nữ.

 • Con út: Trai: Út nam. Gái: Út nữ.

 • Con duy nhất, con một: Trai: Quý nam. Gái: Ái nữ.

 • Mẹ ruột: Sinh mẫu, từ mẫu

 • Mẹ ghẻ: Kế mẫu: Con của bà vợ nhỏ gọi vợ lớn của cha là Đích mẫu, mẫu thân

 • Mẹ nuôi: Dưỡng mẫu.

 • Mẹ có chồng khác: Giá mẫu.

 • Má nhỏ, tức vợ bé của cha: Di nương.

 • Mẹ bị cha từ bỏ: Xuất mẫu.

 • Bà vú: Nhũ mẫu.

 • Chú, bác vợ: Thúc nhạc, bá nhạc.

 • Cháu rể: Điệt nữ tế.

 • Chú, bác ruột: Thúc phụ, bá phụ.

 • Vợ của chú : Thiếm, Thẩm.

 • Cháu của chú và bác, tự xưng là nội điệt.

 • Cha chồng: Công công.

 • Mẹ chồng: Bà bà.

 • Dâu lớn: Trưởng tức.

 • Dâu thứ: Thứ tức.

 • Dâu út: Quý tức.

 • Cha vợ (sống): Nhạc phụ, (chết): Ngoại khảo.

 • Mẹ vợ (sống): Nhạc mẫu, (chết): Ngoại tỷ.

 • Rể: Tế.

 • Chị, em gái của cha, ta gọi bằng cô: Thân cô, cô mẫu, cô cô

 • Ta tự xưng là: Nội điệt, Nữ: Điệt nữ

 • Chồng của cô: Dượng: Cô trượng, tôn trượng, cô phụ

 • Chồng của dì: Dượng: Di trượng, biểu trượng.

 • Cậu, mợ: Cựu phụ, cựu mẫu. Mợ còn gọi là: Câm.

 • Còn ta tự xưng là: Sanh tôn.

 • Cậu vợ: Cựu nhạc.

 • Cháu rể: Sanh tế.

 • Vợ: Chuyết kinh, vợ chết rồi: Tẩn.

 • Ta tự xưng: Lương phu, Kiểu châm.

 • Vợ bé: Thứ thê, trắc thất.

 • Vợ lớn: Chánh thất.

 • Vợ sau (vợ chết rồi cưới vợ khác): Kế thất.

 • Anh ruột: Bào huynh.

 • Em trai: Bào đệ, cũng gọi: Xá đệ.

 • Em gái: Bào muội, cũng gọi: Xá muội

 • Chị ruột: Bào tỷ.

 • Anh rể: Tỷ trượng, Tỷ phu.

 • Em rể: Muội trượng, muội phu còn gọi là: Khâm đệ.

 • Chị dâu: Tợ phụ, Tẩu, hoặc tẩu tử.

 • Em dâu: Đệ phụ, Đệ tức.

 • Chị chồng: Đại cô.

 • Em chồng: Tiểu cô.

 • Anh chồng: Phu huynh: Đại bá.

 • Em chồng: Phu đệ, Tiểu thúc.

 • Chị vợ: Đại di.

 • Em vợ (gái): Tiểu di tử, Thê muội.

 • Anh vợ: Thê huynh: Đại cựu: Ngoại huynh.

 • Em vợ (trai): Thê đệ, Tiểu cựu tử.

 • Con gái đã có chồng: Giá nữ.

 • Con gái chưa có chồng: Sương nữ.

 • Cha ghẻ, con tự xưng: Chấp tử.

 • Tớ trai: Nghĩa bộc.

 • Tớ gái: Nghĩa nô, nô tì

 • Cha chết trước, sau ông nội chết, tôn đích trưởng tử của đích trưởng tử đứng để tang, gọi là: Đích trưởng tôn thừa trọng.

 • Cha và đích trưởng tôn chết trước, sau ông nội chết, tôn con của đích trưởng tử đứng để tang, gọi là: Đích tôn thừa trọng.

 • Cha, mẹ chết chưa chôn: Cố phụ, cố mẫu;Đã chôn: Hiền khảo, hiển tỷ.

 • Mới chết: Tử.

 • Đã chôn: Vong.

 • Anh em chú bác ruột với cha mình: Đường bá, đường thúc, đường cô, mình tự xưng là: Đường tôn.

 • Anh em bạn với cha mình: Niên bá, quý thúc, lịnh cô. Mình là cháu, tự xưng là: Thiểm điệt, lịnh điệt.

 • Chú, bác của cha mình, mình kêu: Tổ bá, tổ túc, tổ cô.

 • Mình là cháu thì tự xưng là: Vân tôn

 • Con riêng: Tư sinh tử

 • Con rể: Hiền tế

 • Theo vi.wiktionary.org